Dijous, juliol 25, 2024
spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

La Última

Avui tenim Ple Ordinari a Salt

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2017

Avui 18 de setembre de 2017 a les 20 hores tenim Ple, amb el següent ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 17 de juliol de 2017 (07/2017) i l’acta del ple extraordinari del dia 31 de juliol de 2017 (08/2017).

2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mesos de juliol i d’agost de 2017.

3r.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 29 de juny de 2017 de comparèixer davant del Jutjat Contenciós-Administratiu 2 de Girona, en el procediment abreujat núm. 90/2017 contra la desestimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial. Exp. 2017F023000001.

4t.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 23 d’agost de 2017 de nomenament de la Sra. Anna Palou com a Adjunta al Cap de Gabinet d’Alcaldia. Exp. 2017D058000001.

5è.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 7 de setembre de 2017 de suport al referèndum convocat per a l’1 d’octubre. Exp. 2017B016000015

6è.- DONAR COMPTE del Decret número 19/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona del recurs contenciós administratiu número 230/2016 per la desestimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial. Exp. 2017F023000004.

7è.- DONAR COMPTE de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del segon trimestre 2017. Exp. 2017E026000003

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

8è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 2 d’agost de 2017 de concedir bonificacions a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000063.

9è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000058.

10è.- RESOLDRE la sol·licitud de bonificació a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000061.

11è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000062.

12è.- APROVAR la modificació de crèdits per suplement de crèdit número 04/2017_PLE i el reconeixement extrajudicial de crèdits 03/2017. Exp. 2017E015000041.

13è.- APROVAR la modificació de crèdit per crèdits extraordinaris 05/2017_PLE. Exp. 2017E022000004.

14è.- APROVAR definitivament l’Ordenança Fiscal núm. 31. Exp. 2017C007000002.

15è.- APROVAR els preus públics de la Factoria Cultural Coma Cros gestionats per l’Ateneu. Exp. 2017E06000004.

16è.- APROVAR el Compte General corresponent a l’exercici econòmic 2016. Exp. 2017E013000001.

17è.- ADSCRIURE EN ÚS al Consorci Vies Verdes una finca de titularitat municipal (antiga Granja Vidal) per a destinar-la a àrea recreativa. Exp. 2017G044000041 .

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

18è.- APROVAR EL TEXT REFÓS de la Modificació Puntual del PGOU núm. 2/16, del Parc del Ter – Hortes i Deveses de Salt redactada pels arquitectes Sr. Xavier Canosa Magret i Núria Díez Martínez, incorporant les modificacions resultat de les prescripcions assenyalades per l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 26 de juliol de 2017. Exp. 2016S009000002

19è.- APROVAR EL TEXT REFÓS de la Modificació del Pla especial urbanístic parc del Ter , Hortes i Deveses redactada pels arquitectes Sr. Xavier Canosa Magret i Núria Díez Martínez, incorporant les modificacions resultat de les prescripcions assenyalades per l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 26 de juliol de 2017. Exp. 542/2014.

20è.- APROVAR L’INFORME tècnic-jurídic emès per l’adjunt a Cap de Serveis, obres i urbanisme i l’assessora jurídica d’urbanisme de data 24 d’agost de 2017 i en compliment del requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 28 de juliol de 2017 APROVAR el projecte tècnic de la Modificació Puntual del PGOU núm. 1/17 – desenvolupament de la clau 4A R2A – Sector A – Pla de Salt. 2017S009000001

21è.- APROVAR el text definitiu del conveni per l’ús compartit de les instal·lacions de la comissaria conjunta entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salt, que substitueix els textos aprovats amb anterioritat i FACULTAR l’alcalde o al tinent d’alcalde que designi, per la signatura del conveni. Exp. 2017Z009000024

22è.- RATIFICAR el Decret d’Alcladia de 4 d’agost de 2017 d’ESMENAR l’error material detectat als Plecs de clàusules administratives particulars del contracte dels serveis de recollida de residus, neteja viària i deixalleria municipal, corresponent a l’apartat H de quadre de característiques del contracte, CORREGIR la informació de l’Annex 5 i ESMENAR l’error de transcripció del número de Conveni Laboral. Exp. 2017Q054000001

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

23è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal IPS-CUP sobre el centre de recursos per la pau i la solidaritat sobre pensions públiques. Exp. 2017A034000062.

24è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Canviem Salt per a elaborar un cens de solars sense edificar i donar un ús social als espais buits. Exp. 2017A034000083.

25è.- MOCIÓ conjunta dels grups municipals ERC-AM i IPS-CUP de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències. Exp. 2017A034000092.

26è.- PRECS I PREGUNTES

Latest Posts

spot_img

un xic de tot