ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 18 DE SETEMBRE DE 2017

Avui 18 de setembre de 2017 a les 20 hores tenim Ple, amb el següent ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 17 de juliol de 2017 (07/2017) i l’acta del ple extraordinari del dia 31 de juliol de 2017 (08/2017).

2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mesos de juliol i d’agost de 2017.

3r.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 29 de juny de 2017 de comparèixer davant del Jutjat Contenciós-Administratiu 2 de Girona, en el procediment abreujat núm. 90/2017 contra la desestimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial. Exp. 2017F023000001.

4t.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 23 d’agost de 2017 de nomenament de la Sra. Anna Palou com a Adjunta al Cap de Gabinet d’Alcaldia. Exp. 2017D058000001.

5è.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 7 de setembre de 2017 de suport al referèndum convocat per a l’1 d’octubre. Exp. 2017B016000015

6è.- DONAR COMPTE del Decret número 19/2017 del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona del recurs contenciós administratiu número 230/2016 per la desestimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial. Exp. 2017F023000004.

7è.- DONAR COMPTE de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del segon trimestre 2017. Exp. 2017E026000003

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

8è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 2 d’agost de 2017 de concedir bonificacions a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000063.

9è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000058.

10è.- RESOLDRE la sol·licitud de bonificació a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000061.

11è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000062.

12è.- APROVAR la modificació de crèdits per suplement de crèdit número 04/2017_PLE i el reconeixement extrajudicial de crèdits 03/2017. Exp. 2017E015000041.

13è.- APROVAR la modificació de crèdit per crèdits extraordinaris 05/2017_PLE. Exp. 2017E022000004.

14è.- APROVAR definitivament l’Ordenança Fiscal núm. 31. Exp. 2017C007000002.

15è.- APROVAR els preus públics de la Factoria Cultural Coma Cros gestionats per l’Ateneu. Exp. 2017E06000004.

16è.- APROVAR el Compte General corresponent a l’exercici econòmic 2016. Exp. 2017E013000001.

17è.- ADSCRIURE EN ÚS al Consorci Vies Verdes una finca de titularitat municipal (antiga Granja Vidal) per a destinar-la a àrea recreativa. Exp. 2017G044000041 .

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

18è.- APROVAR EL TEXT REFÓS de la Modificació Puntual del PGOU núm. 2/16, del Parc del Ter – Hortes i Deveses de Salt redactada pels arquitectes Sr. Xavier Canosa Magret i Núria Díez Martínez, incorporant les modificacions resultat de les prescripcions assenyalades per l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 26 de juliol de 2017. Exp. 2016S009000002

19è.- APROVAR EL TEXT REFÓS de la Modificació del Pla especial urbanístic parc del Ter , Hortes i Deveses redactada pels arquitectes Sr. Xavier Canosa Magret i Núria Díez Martínez, incorporant les modificacions resultat de les prescripcions assenyalades per l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 26 de juliol de 2017. Exp. 542/2014.

20è.- APROVAR L’INFORME tècnic-jurídic emès per l’adjunt a Cap de Serveis, obres i urbanisme i l’assessora jurídica d’urbanisme de data 24 d’agost de 2017 i en compliment del requeriment de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de data 28 de juliol de 2017 APROVAR el projecte tècnic de la Modificació Puntual del PGOU núm. 1/17 – desenvolupament de la clau 4A R2A – Sector A – Pla de Salt. 2017S009000001

21è.- APROVAR el text definitiu del conveni per l’ús compartit de les instal·lacions de la comissaria conjunta entre el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Salt, que substitueix els textos aprovats amb anterioritat i FACULTAR l’alcalde o al tinent d’alcalde que designi, per la signatura del conveni. Exp. 2017Z009000024

22è.- RATIFICAR el Decret d’Alcladia de 4 d’agost de 2017 d’ESMENAR l’error material detectat als Plecs de clàusules administratives particulars del contracte dels serveis de recollida de residus, neteja viària i deixalleria municipal, corresponent a l’apartat H de quadre de característiques del contracte, CORREGIR la informació de l’Annex 5 i ESMENAR l’error de transcripció del número de Conveni Laboral. Exp. 2017Q054000001

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

23è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal IPS-CUP sobre el centre de recursos per la pau i la solidaritat sobre pensions públiques. Exp. 2017A034000062.

24è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Canviem Salt per a elaborar un cens de solars sense edificar i donar un ús social als espais buits. Exp. 2017A034000083.

25è.- MOCIÓ conjunta dels grups municipals ERC-AM i IPS-CUP de rebuig als atemptats terroristes de Barcelona i Cambrils i de reconeixement a la tasca realitzada pels cossos policials i d’emergències. Exp. 2017A034000092.

26è.- PRECS I PREGUNTES

Article anteriorAlike, un curt per reflexionar sobre com desapareix la creativitat dels nens
Article següentHospital Santa Caterina acull aquest dissabte una jornada de reflexió de l’Agenda Llatinoamericana

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí