Cronologia de Salt (834 – actualitat)

 • 834: apareix la primera forma històrica del nom del poble: Salto. El document també parla d’un rec
 • 862: referència a una propietat que el monestir de Sant Cugat de Vallès tenia a Salt
 • 882: primer esment de la prarròquia de Sant Cugat de Salt (basilicum sancti Cucuphatis in Salto). El bisbe Teotari dóna diversos delmes de la parròquia a la Seu de Santa Maria i a Sant Feliu
 • 1007: primera notícia del rec comtal
 • 1056: esment dels molins de Salt. S’esmenta el camí que va de Girona a Sant Joan d’Aiguaviva i el riu Ter
 • 1164: Alfons I, primer comte de Barcelona i rei d’Aragó, signa un conveni amb Estrader sobre el molí draper que aquest està construint a Salt
 • 1166: la forma Saltu és la que prevalgué en tota la documentació a partir del s. XII
 • 1176: s’esmenta el camí Moliner
 • 1275: primer esment del Mas Llorens
 • 1285: a les illes del Ter apareixen documentats dos molins fariners
 • 1322: establiment d’un monar a Ramon de Sitjar
 • 1346: Pere III el Ceriminiós fa ampliar el traçat de la sèquia Monar
 • 1357: apareix documentada la fàbrega o ferreria i al seu voltant el veïnat de la fàbrega
 • 1358: Pere III concedeix en emfiteusi a Berenguer de Riera i altres, tot el Monar Reial existent al Mercadal de Girona, amb les seves aigües, sínies, aqüeductes i comportes
 • 1371: carta reial atorgada per Pere III el Cerimoniós en favor de Francesc de la Via i Bernat de Sitjar, obligant que tothom faci portar el forment, ordi o altre gra al molí que dit Francesc tenia a Bescanó i al molí que dit Bernat tenia a Salt
 • 1379: redempció del bovatge
 • 1387: ordinació que els propietaris dels molins de Salt, de Santa Eugènia i els de les hortes de Girona hagin de contribuir a la recomposició de les rescloses. El rei Joan I ven la jurisdicció de Salt, entre d’altres, a Lluís Estrús, Pere Sunyer i Guillem Hospital, ciutadans de Girona
 • 1430: el rei estableix a Pere Dons, tota l’aigua del Ter i del Rec Monar que li calgui agafar per regar una devesa i les terres que posseix a Salt, Montfulla i Sant Gregori
 • 1448: llicència atorgada per la reina Maria en favor dels homes i la universitat de la parròquia de Salt, concendint-los facultat per fer talles i vendre censals, amb la finalitat de redimir la seva pertanyença a la jurisdicció senyorial i reintegrar-se al patriminio reial
 • 1449. Privilegi atorgat per la Reina Maria, lloctinent del rei Alfons el Magnànim, en favor dels homes de la parròquia de Salt, concedint-los la facultat de tenir batlle
 • 1453: Bernat de Sitjar obté el domini útil de la sèquia
 • 1463: els habitants de Salt són molestat i robats per l’exèrcit de Joan II i el de la Generalitat
 • 1467: el príncep Ferran (futur Ferran el Catòlic) fa estada al mas Llorenç
 • 1469: en un dels setges de la ciutat de Girona, el Mas Sitjar va servir de plaça forta a les tropes comandades pel Duc de Lorena
 • 1491: dret d epas a favor d’Elionor Miró, pel camí pertanyent al Mas Ribot que va del Mas Ribot a les deveses i al riu Ter
 • 1420: Antoni Mut, batlle de Salt
 • 1528: Francesc Barrera, batlle de Salt. Miquel de Sitjar i Miquel de Vendrell, senyors del rec Monar reial, estableixen a Pere Ribot, de Salt, un cert cabal d’aigua per regar les seves terres
 • 1533: Girona protesta pel canvi del curs del riu Ter al seu pas per Salt i Santa Eugènia, tot denunciant el perill que significaria una riuada contra les muralles
 • 1535: Els Estrader tenen un molí fariner amb tres moles (aquest molí, l’any 1869, era de Joan Viader de Mont i Vidal)
 • 1544: Miquel Estor de Sant Dionís té un propietat un martinet de fer claus
 • 1578: primer esment del casal la “Cavalleria”, que té dues moles de molí fariner i parament per a un molí paperer
 • 1583: concòrdia entre en Rosell de Sant Gregori i en Ribot de Salt pel plet que mantenien per l’Illa de les Mitjanes situada al mig del riu Ter
 • 1598: pagesos de Salt armats de pedrenyals mafereixen pastors de la ciutat de Girona i maten moltons
 • 1605: Joan Mut, batlle de Salt
 • 1608: Pere Ramis, batlle de Salt
 • 1620: l’ajuntament de Girona compra a la família Cruïlles la sèquia Monar amb tots els seus drets.
  L’any 1842 els cedirà a la societat “Oliva i Cia”, que es transformarà en “La Gerundense”
 • 1635: construcció d’una nova església parroquial sobre una altra anterior
 • 1640: allotjament dels terços de Juan de Arce i incidents amb els pagesos revoltats
 • 1641: el bisbe mana fer una escala per pujar al campanar de la parròquia
 • 1653: arran de la guerra amb Francça, el rei ordenà la destrucció de tots els molins existents fora muralla, per evitar que els enemics de’n servissin
 • 1680: el poble de Salt i els propietaris Font i Llorens, presenten una denúncia contra la ciutat de Girona per la utilització il·legal dels aigaudeixos com a pastures. Aquest plet s’allargà fins el s. XVIII
 • 1688: l’Ajuntament de Girona compra la resta dels drets dels molins de Salt i Santa Eugènia, que no podien exercir per manca de nivell d’aigua
 • 1708: segons la relació de Josep Aparici, Salt tenia 45 cases
 • 1735: l’autoritat provincial, representada pel governador militar, volia replantar les deveses del Ter des de Bescanó a Girona, per fer una barrera natural d’arbres que protegís la ciutat de Girona de les riuades
 • 1753: el governador proclama un ban amenaçant els pagesos amb sancions si es tallaven o arrencaven arbre
 • 1791: autorització de l’Intendent General de Catalunya per a la construcció d’una farga d’aram. Com a concessionari s’esmenta Pere Sala, veí de Santa Eugènia. L’any 1957 continua funcionant
 • 1808: Girona és assetjada i Salt en rep les conseqüències
 • 1809: el general García Conde assoleix d’introduir per Salt un comboi per ajudar Girona
 • 1821: participació saltenca a una partida reialista
 • 1832: el bisbe Castaño ordena al rector que miri de tornar cobrar les pensions que fins al 1808 havia rebut de l’Ajuntament, de les cases de la població i de la justícia i que cessaren arran de la guerra
 • 1836: lleis desamortitzadores que en el cas de Salt treuran a subhasta propietats dels dominics, carmelitans, aniversaris de Sant Feliu, etc.
 • 1842: l’Ajuntament de Girona, a canvi d’un molí nou, una entrada de dos pollastres i 500 fulls de paper, com a cens anual, va cedir en emfiteusi perpètua els drets de la sèquia Monar a la societat “Oliva i Cia (poc després La Gerundense), amb la comdició de repartir-se els beneficis que es poguessin obtenir
 • 1845: avís de subhasta pública d’un salt de la sèquia Monar. Pere Ramió adquireix un edifici industrial i un salt d’aigua prop de la parròquia de Salt
 • 1846: constitució de la societat “Ramió i Cia”
 • 1849: la partida de Cargol talla la sèquia
 • 1855: creació de les dues fàbriques del Veïnat. Promulgació d’una llei de desamortització de béns comunals. La llei admetia la possibilitat de repartir les terres comunals entre els pagesos que demostressin que feia temps que les cultivaven
 • 1859: s’encarrega el projecte de la nova carretera de Girona a Anglès
 • 1861: Pere Ramió instal·la una fàbrica al Veïnat, amb el nom de “La Comalada”, a l’actual travessera de Sant Antoni i Teixidores
 • 1866: la societat “Coma, Ciuró i Clavell” compra la fàbrica d’”Oliveras i Cia”
 • 1869: participació saltenca a l’aixecament federal dirigit pel diputat Josep T. d’Ametller
 • 1870: vaga a la fàbrica “Coma, Ciuró i Clavell”. Constitució d’un comitè local del Partit Federal a Salt
 • 1872: escomeses carlines
 • 1873: el rector i altres capellans abandonen el poble per por de ser moletats pels cipayos
 • 1877: l’alcalde del poble és comissionat perquè ratifiqui els drets del propietat que els pagesos tenien sobre els comuns. Es formalitzen moltes de les escriptures de les hortes del comú
 • 1880: carretera de Girona a Anglès i Manresa, passant per Vic
 • 1881: instal·lació de les monges de Santa Clara al nou convent del Veïnat
 • 1884: constitució de la Germandat de Sant Josep, de socors mutus. Nou cementiri municipal
 • 1886: creació de l’Hospital Psiquiàtric
 • 1887: escola del mestre Pere Gallostra al Veïnat, fins al 1923
 • 1890: manifestació amb motiu del primer de maig
 • 1892: fundació del col·legi de les Dominiques. Primer escorxador
 • 1894: el Ple de l’Ajuntament acorda la instal·lació d’enllumenat per gas, col·locant set fanals al barri de Sant Antoni i catorze al nucli urbà de la població
 • 1895: inauguració del tram corresponent al trajecte Salt-Amer del tren d’Olot
 • 1896: l’Ajuntament rehabilita Can Palmada al carrer Llarg, per instal·lar-hi la seva seu
 • 1899: creació de la “Carteria rural de Salt”. Fèlix Bover és nomenat carter
 • 1902: reglament del Gremi de Pagesos de Salt
 • 1903: primer enllumenat elèctric públic
 • 1905: arriben els Germans de la Doctrina Cristiana. Hi romandran fins al 1971. Baixador de Salt del tren d’Olot
 • 1909: incendi de la fàbrica Mulleras
 • 1910: Joan de Coma i Cros esdevé l’únic propietari de les fàbriques tèxtils de Salt. Entre 1910 i 1923 portarà a terme una profunda reforma de la infraestructura industrial: ampliació de la fàbrica Coma i Cros, modificació del traçat de la Sèquia, construcció de la Central Elèctrica de Montfullà, construcció de la Central Elèctrica del Molí a Salt
 • 1911: Remei Puig i Buscarons sol·licita una subvenció escolar com a mestra particular del barri de Sant Antoni
 • 1913: ampliació de l’església de Salt. Es publica El libertador. Órgano de los jóvenes republicanos de Salt
 • 1915: es publica El Eco de Salt
 • 1916: l’estació del Veïnat es converteix en “Apeadero”
 • 1917: constitució de la Germandat de Sant Francesc d’Assís, de socors mutus
 • 1919: vagues a la Coma i Cros (març i octubre). Sebastià Clara organitza el sindicat únic. Inundació del Ter
 • 1920: vaga a la Coma i Cros
 • 1921: creació del Centre Obrer de Cultura Floreal. Creació del Grup Esperantista Regeneració
 • 1922: vaga de contramestres a la Coma i Cros
 • 1923: Manufactures Gassol s’instal·la en una antiga filatura de P. Ramió. Atur forçós a la Coma i Cros per manca de primeres matèries. Substitució de l’ajuntament arran del cop de Primo de Rivera
 • 1924: incendi d’un edifici fabril de la Coma i Cros. Celebració de l’Assemblea Provincial dels sindicats de la província. Construcció de la central del Molí
 • 1925: primer programa imprès de la Festa Major
 • 1927: construcció de les “Escoles Nacionals”. Projecte d’eixample per unir el Veïnat amb el nucli antic de Salt, de l’arquitecte Ricard Giralt Casadesús
 • 1928: fundació de la Cooperativa “La Econòmica Saltense”. Construcció de la central elèctrica de Montfullà
 • 1929: construcció d’un segon escorxador municipal
 • 1930: surt El Poble de Salt. Aspirava a ser “el periòdic i l’amic de tots els saltencs sense excepció de cap mena”. Durant la República defensà els ideals de l’Esquerra Republicana de Catalunya
 • 1931: eleccions municipals: alcalde, Emili Pibernat. Proclamació dela República. Surt L’amic del Poble. Camp de futbol del “Jovent d’Ara”
 • 1932: surt Despertar (1932-1934) era publicat pels anarcosindicalistes que animaven el Floreal i el Sindicat Únic. Vagues a la Coma i Cros i a Manufactures Gassol. Creació del “Casal Saltenc”
 • 1933: incidents entre el Sindicat Únic i el Sindicat Local. Constitució del sindicat local de l’Art Fabril i Tèxtil de Salt i el seu radi. Escola Racionalista de Salt
 • 1934: Eleccions municipals: alcalde, Manuel Termes. Vaga a la Coma i Cros. La guàrdia civil desallotja la fàbrica. Vaga dels contramestres de la Coma i Cros, decretada per “El Ràdium”. Clausura dels locals polítics arran del 6 d’octubre. Equip de futbol del Casal Saltenc
 • 1936: victòria del Font d’Esquerres: obertura dels locals polítics clausurats. Conflicte social a la Coma i Cros i dimissió del batlle. Revolució i terror: el comitè antifeixista es fa tristement cèlebre pels cirms comesos. Constitució del Consell Municipal amb representats de la C.N.T. i del Centre Republicà. Projecte d’associació de municipis del Pla de Girona. Funcionament de dues noves classes de pàrvuls en el Veïnat, amb dues mestres.
 • 1937: autorització per col·lectivitzar terrenys de l’ex-marquès de Camps i de Josep Vilaseca. Constitució del sindicat d’oficis varis (UGT)
 • 1939: Comissió gestora provisional, presidida per Francesc Massachs. Canvi de noms de carrers. Depuracions i repressió. Fundació de l’orquestra Iris. Constitució del Club de Futbol Salt
 • 1940: inundacions
 • 1941: trasllat de la presó provincial al Veïnat, a l’antic convent de Santa Clara on romandrà fins al 1967
 • 1943: inauguració del nou edifici per a l’Ajuntament. Es tractava d’un antic edifici destinat a ser sala-cafè de la federació local de la CNT, que havia estat projectat per l’arquitecte Ricard Giralt Casadesús el 1937
 • 1944: instal·lació de les Bernardes a can Tarrés
 • 1949: Joaquim Muñoz i Ravetllat pren possessió de l’alcaldia. Exposició-homenatge a Aguilera. Equip de futbol La Salle. Renovació de les vorera del carrer José Antonio i Generalísimo, actual c/ Major)
 • 1950: aprovació de l’escut municipal. Construcció de la Pista Municipal d’Esports
 • 1951: arribada de la Mare de Déu de Fàtima
 • 1952: Club Futbol Salt. El senyor Sala, de La Gerundense, i el senyor Sanfeliu de Manufacturas Antonio Gassol, regalen una parella de gegants a la vila de Salt
 • 1953: inundació provocada per la Maçana
 • 1954: inauguració de la guarderia i camp d’esports de la Coma i Cros. Inauguració de la Biblioteca municipal en un local de les escoles [Programa Oficial Festa Major de Salt, 1955]
 • 1955: creació del Patronat Parroquial
 • 1956: inauguració del grup d’habitacles Sant Cugat (cases barates). Equip de Futbol Coma Cros-Salt
 • 1958: l’equip d’hoquei sobre patins de la Coma i Cros, assoleix l’ascens a la 1a.divisió. Solemne consagració de les dues campanes de d’església de Sant Cugat de Salt. Inauguració de la Guarderia Infantil “Virgen de la Merced” de Manufactures A. Gassol i Monar Textil S.A. [Programa Oficial Festa Major de Salt, 1958]
 • 1960: fundació de la secció escolta. Inauguració de l’Escola de Belles Arts “Josep Aguilera”, en uns locals de les Escoles Nacionals
 • 1961: celebració dels XVIII Campionats nacionals d’hoquei sobre patins a la pista de la Coma i Cros
 • 1962: inauguració del Grup de vivendes Verge Maria
 • 1963: l’Ajuntament de Girona inicia l’expedient per a les incorporacions dels municipis de Salt i Sarrià. Venda de la Pista Municipal d’Esports
 • 1966: instal·lació de la Biblioteca Municipal i l’Escola de Dibuix “Josep Aguilera”, en un local cedit per la Caixa Provincial
 • 1967: creació del “Grup d’Espressió la Pastera”
 • 1970: inauguració del grup sindical d’habitacles. Inundacions motivades per les obres de l’autopista.
 • 1972: Narcís Jubany, arquebisbe de Barcelona, beneeix la nova església de Sant Jaume al Veïnat i en consagra l’Altar. Fundació del Club Bàsquet Salt. Desviament i canalització de la riera Maçana, que anirà a desembocar al riu Ter
 • 1973: secada estiuenca i manca d’aigua als pous. Inauguració del col·legi “Menèndez Pidal”. Eleccions municipals: derrota forçada de l’oposició democràtica. Constitució formal del club Petanca Salt. Incendi de l’envelat de la Festa Major de Salt. Primer Festival-Homenatge a la Vellesa
 • 1974: es fa públic un informe-denúncia contra el funcionament del Manicomi. Narcís Davesa és nomenat alcalde. Sentència del Tribunal Suprem per la qual Salt és annexionat a Girona. Xavier Corominas ingressa a la presó, acusat de propaganda i associació il·legals. Creació de l’Associació de Veïns de Salt
 • 1975: constitució de l’Assemblea Democràtica de Girona a l’església de Salt
 • 1976: canvi de noms de carrers arran de la duplicitat amb els de Girona. Inauguració del col·legi “Silvestre Santaló”. Classes d’adults promogudes per l’Associació de Veïns. Campanya per l’ambulatori
 • 1977: campanya “Volem que el poble de Salt sigui un jardí”. Salvador Sunyer és elegit senador per l’Entesa dels Catalans. Manifestació de l’11 de setembre. Inauguració de l’Institut de Batxillerat “Salvador Espriu”. Es crea el Talleret de Salt
 • 1978: primeres Jornades d’Estudis Saltencs. Inauguració del nou camp de futbol. La portada de l’aigua potable provoca polèmica. Constitució del Centre Excursionista Saltenc. Primer concurs “Salt a la Fama” (Feta Major)
 • 1979: campanya “Prou accidents a Salt”. Obres per a la instal·lació de l’aigua potable. Constitució del Consell Municipal. Adquisició de l’edifici de les Bernardes per part de la Diputació. El jove saltenc Manuel Castaño guanya el premi “Amadeu Oller” de poesia
 • 1980: Salvador Sunyer és elegit diputat al Parlament de Catalunya. Intensa activitat d’exposicions al taller de Fotografia DESALT. Homenatge a Jaume Roca Delpech a la plaça 11 de setembre. Marxa per protestar contra la “carretera de la vergonya”. Primeres Jornades Catalanes de Salut Mental. S’inaugura al carrer Major la Llibreria i Sala d’Art “Setè Cel”. Primeres Jornades Saltenques sobre la Salut. S’inaugura el Centre d’Educació Especial La Maçana per a deficients sensorials. Creació de Salt Sardanista. Miquel Berga guanya la primera edició del Premi Carles Rahola amb l’obra “Entre el fusell i la ploma”. Inici de les obres de la plaça coberta del Mercat de Salt
 • 1981: adquisició del Mas Llorens per convertir-lo en futur Museu i Arxiu. Inauguració d’un nou camp de futbol a la zona esportiva i conversió de l’antic en plaça del mercat i zona verda. Inauguració dels locals de l’Escola d’Adults al carrer Major
 • 1982: inauguració del Mercat Municipal de Salt
 • 1983: Salt aconsegueix la independència. El Sr. Salvador Sunyer és elegit alcalde de Salt i ho serà fins al 1991. Inauguració de la Casa de Cultura i Llar de Jubilats “Les Bernardes”. El col·legi “Menéndez Pidal” canvia de nom, des d’ara s’anomena Col·legi Públic “La Farga”. Primer concurs de Monografies sobre el Poble de Salt, Xavier Sunyer i Emili Torrent en guanyen la primera edició. Neix, vinculada a Salt Sardanista, l’Agrupació Fotogràfica de Salt. Es crea a l’Ajuntament, el Servei Municipal de Català
 • 1984: inauguració de la secció infantil de la biblioteca Jaume Ministral i Masià als locals del carrer Pius XII.
 • Comencen les emissions de Ràdio Salt (emissora municipal). Creació del Patronat de l’Emissora Municipal. Inauguració de la Ludoteca (28 de juny). Inauguració de l’escola del Pla. Greu incendi en un bloc de pisos del carrer Major. Pau Masó, flequer de Salt, fa els models dels pans de la Torre Galatea. Creació del Patronat Municipal d’Esports. Primer concurs de foguerons. Primeres trobades per formar el Grup Rialles de Salt. “Llibre Blanc de l’Ensenyament a Salt” encarregat per l’Ajuntament (una de les conclusions de l’estudi és la necessitat d’una escola pública al Veïnat). Debat “Catalunya i Democràcia”. Jornades “Famílies acollidores”. Jornades sobre Educació Compensatòria. Adquisició i futura rehabilitació de l’edifici de Can Panxut. Es crea l’”Ateneu Saltenc de Can Panxut” i se n’aproven els estatuts. S’estableix l’obligatorietat de connectar-se a la xarxa municipal d’aigua potable. Aprovació del Reglament de la Policia Municipal. Creació del Servei de Policia Ecològica per a la protecció de medi ambient i del patrimoni natural. S’aprova l’ordenança de zones naturals i espais verds
 • 1985: inauguració de la nova Casa de la Vila i del Pavelló Municipal d’Esports. Salt rep la Garlanda d’Or, per haver-se destacat en el món de la sardana. Arranjament del Mas Mota com a Centre Social de Base. Construcció de la Pista Poliesportiva de l’Escola Silvestre Santaló
 • 1986: l’anomenat col·legi Silvestre Santaló Gran passa a anomenar-se Col·legi Públic Vallvera. Salvador Sunyer és elegit el primer president de l’Associació del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. Aprovació del Pla General d’Ordenació Urbana. Debat “Ciència i Futur”. Exposició “La vida quotidiana a Salt 50 anys enrera. 1936-1986”. Trasllat de l’arxiu Municipal al nou local de la Casa de la Vila
 • 1987: el Sr. Salvador Sunyer és elegit, per segona vegada, alcalde de Salt. Entra en funcions el nou Jutjat de Salt. Inici de les obres del nou Centre d’Atenció Primària. L’ADAC atorga el II Premi a la Normalització Lingüística al Sr. Salvador Sunyer i Aimeric. Es constitueix la Junta de Regants de Salt i n’aproven els estatuts. Primera Festa de l’Esport. Creació del grup teatral “El Safareig”. Se signa el conveni per a la biblioteca infantil (futura Massagran)
 • 1988: Jornades d’estudi i reflexió “Salt al 2000”. L’Ajuntament de Salt homenatge Pau Masó i el nomena Fill Predilecte de Salt. Es crea la Comissió d’Agermanament Salt-Quilalí.
 • 1989: inauguració del Saló de Sessions i dependències annexes de la Casa de la Vila. Agermanament Salt-Quilalí. Urbanització zona Torre Mirona
 • 1990: inauguració de la biblioteca d’en Massagran. Es crea una secció de Formació Professional. Un incendi destrueix el Supermercat Maxor. Perllongació del pg. dels Països Catalans cap a Bescanó, amb l’obertura d’un nou pont sobre l’autopista. Remodelació de la plaça del Veïnat. S’aprova el Reglament d’ús del català a l’Ajuntament. Ricarda Viladesau guanya el premi Mestre Conrad Saló amb la sardana “Salt Sardanista”. Visita de l’alcalde de Quilalí, senyor Jaime Vázquez. Urbanització dels carrers Francesc Macià, Pep Ventura i Ramón y Cajal. Desenvolupament del Pla Maçana. Obertura del nou Centre d’Assistència Primària
 • 1991: el Sr. Xavier Corominas i Mainegre és elegit nou alcalde de Salt. Inauguració del Col·legi Públic del Veïnat (Gertrudis Moret). El Col·legi Públic Vallvera acull les aules del centre de Formació Professional. Inauguració de les dependències de la Policia Municipal. Nova llar de jubilats a Les Bernardes. Felip de Camps i de Subirats, Baró d’Algerri-Marquès de Camps, diposita a l’Ajuntament de Salt l’Arxiu Patrimonial dels Marquesos de Camps. Descoberta de la necròpolis de la plaça de la Vila. La Generalitat presenta im estudi d’impacte ambiental pel pas del TGV a Salt. Obertura d’una primera exposició inaugural al Museu dels Recursos Hidràulics-Museu de Salt. Millores a les Deveses, la font del Paradís, bancs i taules del Pla dels Socs i al mirador de la Quitranera. Nova plaça de Catalunya
 • 1992: el Sr. Salvador Sunyer és elegit Fill Predilecte de Salt. L’escola Guimerà tanca les seves portes. s’implanten els ensenyaments de Formació Professional de Salt. La Coma Cros suspèn pagaments. Un incendi destrueix una de les fàbriques de la Gassol. L’alcalde Xavier Corominas va a Nicaragua per signar l’agermanament entre Salt i Quilalí
 • 1993: obertura d’un centre de joves a l’antiga estació del tren d’Olot. Obertura del carrer i de la plaça Vicens Vives
 • 1994: Salvador Sunyer rep la Creu de Sant Jordi, en reconeixement de la seva defensa de la nostra llengua i cultura
 • 1995: el Sr. Xavier Corominas és reelegit alcalde de Salt. Salvador Sunyer rep el Premi Ramon Aramon i Serra per la seva tasca a favor del català. Inauguració de la residència per a la tercera edat “Les Vetes”. Reurbanització del Sector Centre
 • 1996: delimitació del polígon de l’espai lliure de les Filadores. Enllaç de la perllongació del pg. Marquès de Camps. Es crea la colla castellera “Marrecs de Salt”. Projecte del pg. Països Catalans, tram Marquès de Camps-Girona. Reurbanització del carrer Major, tram Francesc Macià-Girona. Pla especial d’ordenació de l’illa situada a la cruïlla del pg. Països Catalans i el pg. Marquès de Camps. Conveni amb l’Institut Català del Sòl per al desenvolupament de la gestió del Pla Parcial Maçana. Pla Integral de Desenvolupament de Quilalí. Pla especial del Vial Perimetral Sud. Atorgament de la Medalla del President Francesc Macià a Alfons Moré i Paretas. Inauguració de l’exposició permanent “El Salt de l’aigua” al Museu de l’Aigua. Inauguració de la seu de la Universitat Oberta de Catalunya a la Casa de Cultura Les Bernardes
 • 1997: Alfons Moré és nomenat Fill Predilecte de la Vila de Salt. Projecte d’urbanització del pg. Marquès de Camps. Projecte de remodelació de la plaça de Sant Jaume. Conveni amb l’Institut d’Assistència Sanitària en relació a la implantació del nou Hospital General a Salt. Projecte de construcció d’una deixalleria de residus. Modificació del Pla parcial d’ordenació del sector Maçana. Modificació del Pla especial del sector Autopista. Inauguració de l’Escola de Belles Arts a l’edifici de l’antiga guarderia de la fàbrica Gassol. Inauguració del Teatre de Salt
 • 1998: signatura de l’agermanament amb la ciutat alemanya de Lingen. Salt és designat seu tècnica del projecte ALBA-TER/AVE, dins el projecte europeu “Terra”. Projecte de reurbanització del carre Major, tram c/ Francesc Macià-c/Vilablareix. Adhesió a la Carta d’Aalborg, de ciutats europees per a la sostenibilitat. Projecte de remodelació del carrers Roca Delpech i Xavier Montsalvatge. Conveni urbanístic amb l’INCASOL en relació a l’adquisició de l’antiga fàbrica Coma-Cros. Conveni amb RENFE pel soterrament de la línia d’alta tensió que discorre pel terme municipal. Aprovació definitiva dels Estatuts del Consorci ALBA-TER/AVE. Protocol amb la Junta d’aigües sobre la pràctica de la navegació amb piragua pel riu Ter. Donació feta per Òscar Ribas i Reig, excap de Govern d’Andorra, del document amb el primer parlament pronunciat en llengua catalana a l’Assamblea de les Nacions Unides. Col·locació de la primera pedra del nou Parc Hospitalari de Salt. Adhesió a la crida redactada per la Comissió Catalana per al 50è aniversari de la Declaració dels Drets Humans. Signatura del protocol d’agermanament amb la ciutat alemanya de Lingen.
 • 1999: el Sr. Jaume Torramadé és elegit alcalde de Salt. Commemoració del 550è aniversari del Priviligi de Salt
 • 2002: s’inicia la programació de La Mirona. Entra en funcionament el CEIP Mas Masó.
 • 2003: el Sr. Jaume Torramadé és reelegit alcalde de Salt. S’inaugura el nou local de la biblioteca d’en Massagran, al carrer Major i l’escola bressol municipal, que rebrà el nom de “El lledoner”. S’adjudiquen les obres del projecte del vial Sud. Es presenta el llibre “Jesús el Natzarè” de Salvador Sunyer
 • 2004: s’inaugura la remodelació del Mercat Municipal de Salt i la nova piscina coberta. Entra en funcionament l’Hospital de Santa Caterina, integrat dins el Parc Hospitalari Martí i Julià. Comencen a funcionar el CEIP Nou, al costat del CEIP El Pla i el centre de secundària SES de Salt. Es publica el llibre “La cultura no té fronteres”. La biblioteca celebra el 50è aniversari. Es presenta el nou edifici del Parc Hospitalari. S’aprova el pla per a la convivència Laos-Salt. L’Ajuntameent aprova el projecte Salt 70. Es recupera l’aiguamoll del Veïnat. S’obre al trànsit la ronda sud entre Salt i Girona.
 • 2005: inauguració del Complex Comercial Espai Gironès i de l’escola universitària de fisioteràpia Garbí. Es troben restes d’una ocupació humana de 300.000 anys. La Festa Major es trasllada a la nova zona esportiva. Salt s’adhereix al domini .cat. s’inaugura el primer centre per a víctimes de violència domèstica. Presentació del projecte “Patis oberts”. S’inicia la urbanització del Mas Masó. L’Ajuntament s’adhereix al projecte “Apadrinem escultures”
 • 2005/2006: s’editen sis llibres i un disc relacionats i amb Salt o d’autor saltenc
 • 2006: s’editen deu llibres i un CD relacionats amb Salt o d’autor saltenc. El CEIP Mas Masó deixa els barracons i per instal·lar-se en un nou edifici, mentre el nou CEIP La Devesa ocupa provisionalment l’espai que ha deixat l’escola Mas Masó. Es posa la primera pedra del pavelló de gimnàstica. S’inicien les obres del nou CAP de Salt. S’engega la campanya “Bondia Salt”. El 10 d’octubre s’inaugura la nova Biblioteca Pública de Salt (c/ Sant Antoni, 1-Coma Cros)
 • 2007: a primers d’any entra en funcionament la nova llar d’infants, que tindrà per nom El Carrilet. Commemoració dels 1125 anys de la parròquia de Sant Cugat de Salt. El CEIP Nou de Salt, rep el nom de CEIP El Gegant del Reg. Presentació de les noves llúdrigues de la plaça de la Vila. Se signen els convenis per què l’Escola de Realització Audiovisual i Multimèdia i el Centre d’Arts Escèniques es traslladin a la Coma Cros. Rosa M. Puig és nomenada Filla Predilecta de Salt. Ramon Torramade és nomenat Fill Adoptiu. Salt presenta les I Jornades de Bioenginyeria. L’Once treu un cupó de la vila de Salt. Inauguració de les instal·lacions de la Porsche. Eleccions municipals. El Museu de l’Aigua passa a la Coma Cros. El dia 10 de maig s’inaugura el nou espai del Centre de Suport del Gironès de la UOC.
  El 17 de juny, Iolanda Pineda Balló és elegida alcaldessa de Salt. El 20 de juliol s’inaugura el Parc del Rec Monar. El Centre d’Arts Escèniques (El Canal) presenta la seva primera programació. El 21 de setembre s’inaugura el CEIP Mas Masó. El 17 i 18 de novembre es porta a terme el 3r Congrés de la Immigració a Catalunya.
 • 2008: El mes de març l’IES Vallvera es trasllada al nou edifici de Les Guixeres i s’inaugura el 7 de juny, amb la visita del president de la Generalitat José Montilla i el conseller d’Educació Ernest Maragall. el 21 de desembre s’inaugura el nou pavelló de gimnàstica i el 22 de desembre la consellera Marina Geli inaugura el nou CAP de Salt.
 • 2009: El CEIP El Pla de Salt celebra el seu 25è aniversari. La ludoteca “Les Bernardes” de Salt fa 25 anys!. Agrupament Escolta i Guia Sant Cugat de Salt “El Cau de Salt” cellebra el seu 50è aniversari.
 • 2010: En el Ple de l’Ajuntament del dia 17 de maig es va aprovar batejar la biblioteca pública de Salt amb el nom de Iu Bohigas
 • 2011: El Ple municipal de l’Ajuntament de Salt del dia 22 de febrer de 2011 va acordar donar el nom de “Les Arrels” a la nova escola de Salt ubicada al carrer Alfons Moré. La Farga. Revista de Salt, 279 (març, 2011) pàg. 22. El Ple municipal de l’Ajuntament de Salt, del dia 24 de gener de 2011 va acordar que el SES de Salt passi a anomenar-se Salvador Sunyer i Aymerich. La Farga. Revista de Salt, 279 (març, 2011) pàg. 22. El dia 18 de març s’inaugura el nou emplaçament del Museu de l’Aigua dins l’espai de la Coma Cros. El dia 25 de març s’inaugura “La fábrica” un espai per a joves de 14 a 18 anys a la factoria Coma-Cros. El dia 26 de març s’inaugura el nou Arxiu Municipal de Salt. El 22 de maig se celebren les eleccions municipals. L’Institut Salvador Sunyer celebra el final de curs i estrena nom . L’11 de juny, Jaume Torramadé és elegit alcalde de Salt. El dia 11 d’octubre el Casal de les Bernardes de Salt ha celebrat avui el seu 29e aniversari.
 • 2012: L´Ajuntament de Salt cedeix uns terrenys per a un col·legi concertat. L’Escola Pia començarà en mòduls prefabricats i permetrà que la vila tingui 19 classes de P-3 durant el curs 2012-2013. D. El Safareig Teatre celebra el seu 25è aniversari.  Jornada de portes obertes del Centre d’Arts Escèniques de Salt. Inauguració de la comissaria compartida per la Policia Municipal i els Mossos d’Esquadra.
 • 2013: Miquel Casellas i Casals ha estat nomenat defensor del ciutadà de Salt, en substitució de Miquel Costabella
 • […]

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí