Diumenge, juliol 14, 2024
spot_imgspot_imgspot_img

La Última

Ordre del dia del Ple de dilluns 20 de novembre

Ordre del dia del Ple Ordinari del dia 20 de novembre de 2017

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 20 de novembre de 2017 a les 20 hores,

Ordre del dia:
 • 1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 30 d’octubre de 2017 (11/2017).
 • 2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes d’octubre de 2017.
 • 3r.- DONAR COMPTE de la sentència número 746/2017 del recurs ordinari 348/2012-S de la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 5ª de Barcelona de desestimar la causa d’inadmissibilitat del recurs i de desestimar el recurs interposat per l’Ajuntament de Bescanó contra dues resolucions. Exp. 1015/2012.
 • 4t.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia núm. 2017LLDDA003112 d’acceptar la donació de documentació a l’arxiu municipal. Exp. 2017C036000004.
 • 5è.- DONAR COMPTE de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del tercer trimestre 2017. Exp. 2017E026000003.
 • 6è.- DONAR compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de l’aprovació definitiva de la modificació del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric. Exp. 1038/2015.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE
 • 7è.- DELEGAR a la Diputació de Girona, XALOC, les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic en relació als expedients sancionadors per infraccions en matèries diverses. Exp. 2017A007000001.
 • 8è.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2017LLDA003190 de 9 de novembre de 2017 de concedir bonificacions a la quota tributària de l’Impost de construcció, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000094.
 • 9è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000093.
CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN
 • 10è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal PxC per crear la bandera de Salt. Exp. 2017A034000106.
 • 11è.- PRECS I PREGUNTES

Latest Posts

spot_img

un xic de tot