Ordre del dia del Ple Ordinari del dia 20 de novembre de 2017

Sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 20 de novembre de 2017 a les 20 hores,

Ordre del dia:
 • 1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 30 d’octubre de 2017 (11/2017).
 • 2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes d’octubre de 2017.
 • 3r.- DONAR COMPTE de la sentència número 746/2017 del recurs ordinari 348/2012-S de la sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya 5ª de Barcelona de desestimar la causa d’inadmissibilitat del recurs i de desestimar el recurs interposat per l’Ajuntament de Bescanó contra dues resolucions. Exp. 1015/2012.
 • 4t.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia núm. 2017LLDDA003112 d’acceptar la donació de documentació a l’arxiu municipal. Exp. 2017C036000004.
 • 5è.- DONAR COMPTE de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del tercer trimestre 2017. Exp. 2017E026000003.
 • 6è.- DONAR compte de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de l’aprovació definitiva de la modificació del Pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric. Exp. 1038/2015.
SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE
 • 7è.- DELEGAR a la Diputació de Girona, XALOC, les facultats de gestió i recaptació de tributs i altres ingressos de dret públic en relació als expedients sancionadors per infraccions en matèries diverses. Exp. 2017A007000001.
 • 8è.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2017LLDA003190 de 9 de novembre de 2017 de concedir bonificacions a la quota tributària de l’Impost de construcció, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000094.
 • 9è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l’Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000093.
CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN
 • 10è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal PxC per crear la bandera de Salt. Exp. 2017A034000106.
 • 11è.- PRECS I PREGUNTES

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí