Dijous, juliol 25, 2024
spot_imgspot_imgspot_img
spot_imgspot_imgspot_img

La Última

Ordre del dia del Ple Ordinari del dia 23 de Gener de 2017

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 23 DE GENER DE 2017

 • 1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 19 de desembre (12/2016)
 • 2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de desembre de 2016.
 • 3r.- DONAR COMPTE de la sentència 221/16 del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona del procediment abreujat 206/2016 d’estimar una demanda interposada per retribucions salarials. Exp. 2016F023000002
 • 4t.- DONAR COMPTE de la sentència 252/16 del Jutjat Contenció Administratiu 2 de Girona del recurs 33/2015 del procediment abreujat de desestimar la demanda interposada per una reclamació de responsabilitat patrimonial. Exp. 355/2015
 • 5è.- DONAR COMPTE dels Decrets de l’Alcaldia de dates 2 i 16 de gener de 2017 d’acceptar la donació del Sr. Xavier Corominas i Mainegre. Exp. 2016C036000003
 • 6è.- DONAR COMPTE de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de la Generalitat de Catalunya d’aprovar definitivament la modificació del Pla General d’ordenació núm. 1/16 de regulació de l’ús complementari de magatzem. Exp. 2016S009000001

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

 • 7è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de 13 de desembre de 2016 d’autoritzar a R.G.B. Músic, SL, el subarrendament parcial de la sala La Mirona per a formació de l’escola Tècnica de la Casa de la Música. Exp. 2016K016000007

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

 • 8è.- APROVAR els plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte de subministrament a través d’arrendament, de terminals homologats per a la Xarxa Rescat de la Policia Local de Salt. Exp. 2016F041000002

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

 • 9è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Canviem Salt per a actualitzar l’Ordenança Municipal de Tinença i control d’animals i per millorar la convivència i benestar dels animals. Exp. 2017A034000002
 • 10è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Canviem Salt per a la defensa dels interessos de les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en el procés de reclamació. Exp. 2017A034000003
 • 11è.- PRECS I PREGUNTES

Latest Posts

spot_img

un xic de tot