Dimarts, juny 25, 2024
spot_imgspot_imgspot_img

La Última

Ple municipal de Salt “queda’t a casa” 6 d’abril

Aquest passat dilluns dia 6 d’abril es va celebrar el ple municipal de Salt online.

Ordre del dia del 6 d’abril de 2020

1.- RATIFICAR la urgència de la convocatòria

2.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari de 17 de febrer de 2020. (2/2020)

3.- DONAR COMPTE dels decrets amb motiu de l’estat d’alarma per la situació de pandèmia per la COVID-19

4.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats el mes de febrer de 2020

5.- DONAR COMPTE del Decret d’Alcaldia 2020LLDA000806 de 19 de febrer de 2020 d’aprovació de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de Salt de 2019. (Exp.2020E014000001)

6.- DONAR COMPTE de la resolució de la Presidència del Consorci d’Arts Escèniques Salt-Girona de 21 de febrer de 2020 d’aprovació de la liquidació del pressupost de 2019 del CAESG.

7.- DONAR COMPTE del Decret d’Alcaldia de l’Ajuntament de Girona amb data de 11 de febrer de 2020 pel qual resol la Constitució d’una Comissió tècnica i política per definir les característiques del servei d’abastament d’aigua i del servei de sanejament. (Exp.2020S044000002)

8.- DONAR COMPTE de l’informe d’Intervenció número 23/2020 de 27 de febrer relatiu al seguiment per a l’anualitat 2019 del Pla per la reducció del deute. (Exp. 689/2014)

9.- DONAR COMPTE de les discrepàncies i omissions de fiscalització formulades per intervenció durant l’exercici 2019. (Exp. 2020E027000001) SERVEIS GENERALS, ECONÒMICS I A LES PERSONES

10.- APROVAR la implantació d’un sistema de vídeo actes per a la gestió de les sessions plenàries de l’Ajuntament de Salt (Exp. 2020C042000001)

11.- IMPOSAR una sanció a EJ.B.E. per incompliments de la Llei 50/1999 sobre règim juridic d’animals potencilament perillosos (Exp.20190034000028)

12.- RATIFICAR el Decret d’Alcaldia núm. 2020LLDA000867, de 21 de febrer de 2020, de correcció d’errades de la Plantilla Municipal. (Exp. 2019E007000003)

13.- APROVAR les bonificacions a la quota de l’IBI per l’exercici 2020. (Exp. 2019E062000084)

14.- RATIFICAR l’aclariment en relació a l’art.6.6 de l’Ordenança Fiscal núm. 1. (Exp.2019C007000002)

15.- APROVAR la modificació de crèdit núm.: 01/2020_REC. (Exp. 2020E023000008)

16.- APROVAR la modificació de crèdit núm.: 01/2020_PLE. (Exp. 2020E023000009)

17.- APROVAR del Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmica i de l’Ocupació de Salt. (Exp. 2020R040000001) TERRITORI I SEGURETAT CIUTADANA

18.- DONAR CONFORMITAT a l’acord d’inici de l’expedient de resolució del contracte adjudicat a l’entitat AGISSA i del conveni formalitzat amb l’entitat GIRONA, SA, per a la prestació del servei d’abastament i distribució d’aigua potable als municipis integrants del sistema de Girona. (Exp. 2020S044000001)

19.- APROVAR inicialment la relació de béns i drets afectats per l’expropiació de les finques situades al c. Sant Dionís, s/n qualificades d’equipament educatiu (Clau D1), incloses a la MP del PGOU no 1/2019 “Actuació Aïllada AA5-Ronda Monar. (Exp.2020S021000001) CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

20.- PRECS I PREGUNTES

Latest Posts

spot_img

un xic de tot