Dimecres, maig 29, 2024
spot_imgspot_img

La Última

Premis 3 de març: Convocatòria oberta

Oberta la convocatòria dels Premis 3 de març

El premi 3 de Març és una distinció creada per al reconeixement públic de la persona individual i entitat, domiciliada o amb seu social a Salt, o bé que porti a terme la seva activitat a la nostra vila, que s’hagi distingit per la seva activitat o les seves iniciatives relacionades amb la promoció de la vida cultural i cívica a la vila.

Per obrir la via de participació a la societat civil i als ciutadans, el jurat del Premi ha decidit que els ciutadans i ciutadanes hi puguin participar de forma activa; s’admetran les candidatures presentades per persones físiques o jurídiques. Les propostes hauran de seguir el model de document que es pot trobar al Servei d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament o bé a la pàgina web del consistori. Les propostes s’hauran de tramitar mitjançant instància a l’Ajuntament de Salt, dirigida al president del Jurat dels Premis, en un sobre tancat, abans del 18 de gener de 2019 a dos quarts de tres de la tarda.

Bases dels premis 3 de Març:

1ª.- El Premi Tres de Març és una distinció creada pel reconeixement públic de la persona individual i/o entitat, domiciliada o amb seu social a Salt, o bé que porti a terme la seva activitat a la nostra vila, que s’hagi distingit per la seva activitat o les seves iniciatives relacionades amb la promoció de la vida cultural i cívica a la Vila.

2ª.- El premi, tant pel que fa a la persona individual com a l’entitat, serà indivisible i consistirà en una placa d’acer corten de 20 x 25 cms., perforada amb el símbol distintiu i la inscripció “Tres de Març”, sobre una base de pedra. En aquesta base una placa amb l’escut de Salt gravat; sota l’escut la següent inscripció “PREMI TRES DE MARÇ” i en xifres l’any que correspongui. En la línia següent el nom de la persona o entitat guardonada i, en una darrera línia, la data.

3ª.- Als efectes de selecció dels possibles guardonats, es crea un Jurat, nomenat per l’Alcaldia-Presidència, i amb la següent composició:

President : L’Alcaldia-Presidència de l’Ajuntament de Salt o en la seva absència, el Regidor de 

Cultura.

Vocals:

El Regidor de Cultura de l’Ajuntament de Salt. En el supòsit que l’Alcaldia-Presidència i el Regidor de Cultura formin part del mateix grup municipal, només el primer tindrà dret a vot.

1 representant de cada grup municipal, excepte aquell/s de què formin part l’Alcalde i el Regidor de Cultura.

4 representants (2 persones, 2 entitats) triats entre els guardonats a aquest premi en els darrers deu anys per l’Alcaldia-Presidència o regidor en qui delegui.

Els Fills Predilectes de la Vila.

Els Fills Adoptius de la Vila.

Secretari:

El de la Corporació o funcionari en qui delegui, amb veu i sense vot.

Aquest Jurat tindrà la missió d’elaborar la proposta motivada de la persona i/o entitat, que a judici seu mereix el premi i presentar-lo davant la Comissió Informativa corresponent. Aquesta proposta podrà proposar declarar deserta una o les dues distincions. Atès el caràcter dels premis es procurarà que l’acord es prengui per consens. De no existir es prendrà l’acord per majoria de 2/3 dels membres presents. En cas de declarar-se desert algun premi, el Jurat haurà d’elaborar un escrit motivant-ne les causes.

4ª.- Qualsevol membre del Jurat pot fer una proposta de candidat/a per a cada distinció. Aquesta proposta, que ha d’incloure currículum o descripció dels mèrits al·legats, s’ha de presentar, mitjançant instància a l’Ajuntament de Salt dirigida al President del jurat dels premis, en un sobre tancat, abans del 20 de gener de cada any, per tal de poder-les fer arribar a la resta de membres del Jurat amb prou marge de temps abans de la reunió que n’ha de decidir la proposta d’atorgament.

5ª.- Per obrir la via de participació a la societat civil i als ciutadans, s’admetran les candidatures presentades per alguna persona física o jurídica, dins el mateix termini i amb el mateix procediment, amb un currículum o descripció dels mèrits al·legats, amb el suport de 5 entitats locals o de 50 ciutadans o ciutadanes empadronats a la vila de Salt.

6ª.- Per garantir la participació de la societat civil, l’Ajuntament de Salt es compromet a fer-ne la difusió corresponent, mitjançant algun dels mitjans següents: anuncis en premsa, fulls informatius, falques radiofòniques, etc. El Jurat dels Premis, prendrà en consideració totes les candidatures presentades i farà la proposta que cregui convenient a la Comissió Informativa corresponent.

7ª.- El Premi s’atorgarà mitjançant acord del Ple Municipal, a la vista de la proposta del President de la Comissió Informativa corresponent, durant el mes de febrer de cada any, amb referència expressa dels mèrits contrets per la persona i entitat.

8ª.- El lliurament del Premi es farà en un acte públic i solemne el dia 3 de març o data més propera possible.

Latest Posts

spot_img

un xic de tot