ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 17 DE JULIOL DE 2017

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 17 de juliol de 2017 a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 19 de juny de 2017 (06/2017).
2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de juny de 2017.
3r.- DONAR COMPTE de l’auto núm. 87/2017 del procediment abreujat 383/2016 de declarar inadmissible un recurs contenciós-administratiu. Exp. 2016F023000005
4r.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 12 de juny de 2017 d’acceptar la donació de documentació a l’arxiu municipal. Exp. 2017C036000003
5è.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2017 d’aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Salt per establir les condicions d’ús del sistema d’informació i gestió d’activitats (GIA). Exp. 2017Z009000007
6è.- DONAR COMPTE de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del segon trimestre 2017. Exp. 2017E026000003
7è.- DONAR COMPTE del període mig de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2017. Exp. 2017B017000007
8è.- DONAR COMPTE de l’informe de Tresoreria corresponent del segon trimestre de 2017 previst a l’article 4.3 de la llei 5/2010 de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre. Exp. 2017B017000006
9è.- DONAR COMPTE de la memòria d’actuacions de l’any 2016 de la Defensora del Ciutadà. Exp. 2017A032000001

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE
10è.- PROPOSAR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya les festes de caràcter local per a l’any 2018. Exp. 2017Z001000001
11è.- APROVAR inicialment modificacions del Reglament Orgànic Municipal. Exp. 2017C008000001
12è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 29 de juny de 2017 de resoldre les sol·licituds de bonificacions a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000049.
13è.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 03/2017 de Ple. Exp. 2017E022000003
14è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu prevista a la llei 50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp.
20160036000050.

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
15è.- RESOLDRE les al·legacions i aprovar definitivament la memòria i la modificació dels Estatuts de la societat Gestora Urbanística Nou Salt, SL. Exp. 2017Z016000001
16è.- APROVAR la suspensió de l’atorgament de llicències pel termini d’un any per l’ús recreatiu. Exp. 2017S002000002
17è.- APROVAR provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 1/2017, desenvolupament de la clau 4A R2A – Sector A – Pla de Salt. Exp. 2017S009000001
18è.- APROVAR provisionalment la modificació puntual núm. 3 del Pla Especial de la zona residencial 2A sector A del Pla de Salt. Exp. 2017S014000001

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN
19è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Ciutadans sol·licitant la supressió gradual de les aules prefabricades i el manteniment de les instal·lacions provisionals “no més barracons a Salt”. Exp. 2017A034000049

20è.- PRECS I PREGUNTES

Article anteriorL’Entitat Animalista de Salt elabora un informe sobre els gats de carrer i reitera la importància de regularitzar les colònies en la nova Ordenança
Article següentEl Salt Gimnàstic Club arrasa al Campionat d’Espanya

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí