Dimecres, setembre 27, 2023
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

La Última

Video del Ple Ordinari del dia 17 de juliol de 2017

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 17 DE JULIOL DE 2017

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 17 de juliol de 2017 a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 19 de juny de 2017 (06/2017).
2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de juny de 2017.
3r.- DONAR COMPTE de l’auto núm. 87/2017 del procediment abreujat 383/2016 de declarar inadmissible un recurs contenciós-administratiu. Exp. 2016F023000005
4r.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 12 de juny de 2017 d’acceptar la donació de documentació a l’arxiu municipal. Exp. 2017C036000003
5è.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 21 de juny de 2017 d’aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament de Salt per establir les condicions d’ús del sistema d’informació i gestió d’activitats (GIA). Exp. 2017Z009000007
6è.- DONAR COMPTE de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del segon trimestre 2017. Exp. 2017E026000003
7è.- DONAR COMPTE del període mig de pagament a proveïdors del segon trimestre de 2017. Exp. 2017B017000007
8è.- DONAR COMPTE de l’informe de Tresoreria corresponent del segon trimestre de 2017 previst a l’article 4.3 de la llei 5/2010 de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre. Exp. 2017B017000006
9è.- DONAR COMPTE de la memòria d’actuacions de l’any 2016 de la Defensora del Ciutadà. Exp. 2017A032000001

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE
10è.- PROPOSAR al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya les festes de caràcter local per a l’any 2018. Exp. 2017Z001000001
11è.- APROVAR inicialment modificacions del Reglament Orgànic Municipal. Exp. 2017C008000001
12è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 29 de juny de 2017 de resoldre les sol·licituds de bonificacions a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000049.
13è.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 03/2017 de Ple. Exp. 2017E022000003
14è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu prevista a la llei 50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp.
20160036000050.

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
15è.- RESOLDRE les al·legacions i aprovar definitivament la memòria i la modificació dels Estatuts de la societat Gestora Urbanística Nou Salt, SL. Exp. 2017Z016000001
16è.- APROVAR la suspensió de l’atorgament de llicències pel termini d’un any per l’ús recreatiu. Exp. 2017S002000002
17è.- APROVAR provisionalment la modificació puntual del PGOU núm. 1/2017, desenvolupament de la clau 4A R2A – Sector A – Pla de Salt. Exp. 2017S009000001
18è.- APROVAR provisionalment la modificació puntual núm. 3 del Pla Especial de la zona residencial 2A sector A del Pla de Salt. Exp. 2017S014000001

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN
19è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Ciutadans sol·licitant la supressió gradual de les aules prefabricades i el manteniment de les instal·lacions provisionals “no més barracons a Salt”. Exp. 2017A034000049

20è.- PRECS I PREGUNTES

Latest Posts

spot_img
spot_img

un xic de tot