Dimarts, juny 25, 2024
spot_imgspot_imgspot_img

La Última

Video del Ple Municipal de Salt del 20 de febrer de 2023

Video del Ple Municipal del 20 de febrer de Salt.

ORDRE DEL DIA DEL PLE MUNICIPAL

1r.- APROVAR, si s’escau, l’acta del ple ordinari del dia 16 de gener de 2023.
2n.- DONAR compte de la relació de decrets del mes de gener de 2023.
3r.- DONAR compte del decret núm. 2023LLDA000425 de donació de
documentació a l’Arxiu Municipal. Exp. 2023C036000001
4t.- DONAR compte de l’informe de control financer planificat sobre l’execució de
contractes. PACF-22. Exp. 2022E027000007
5è.- DONAR compte del Pla anual de control financer 2023 (PACF-23). Exp.
2023E027000001
6è.- DONAR compte de l’informe de morositat relatiu al quart trimestre de 2022.
Exp. 2022B017000012
7è.- DONAR compte de l’estat d’execució del pressupost relatiu al quart trimestre
de 2022. Exp. 2022E026000002
8è.- DONAR compte de l’informe d’Intervenció d’auditoria de comptes anuals de
la societat Gestora Urbanística Nou Salt SLU, exercici 2021.Exp.
2022E027000008

SERVEIS GENERALS, ECONÒMICS I A LES PERSONES
9è.- APROVAR la modificació de crèdits núm.: 01/2023_PLE, per crèdits
extraordinaris finançats amb baixes per anul·lació. Exp. 2023E022000001
10è.- RESOLDRE les bonificacions d’IBI per a l’exercici 2023 pels pisos cedits a
la OLH i pels pisos llogats a estudiants. Exp. 2022E062000270
11è.- CONCEDIR bonificació de l’Icio i la taxa urbanística per les obres de
reforma interior de l’àrea de rehabilitació de l’hospital Santa Caterina, a favor de
l’Institut d’Assistència Sanitària. Exp. 2022E062000178
12è.- CONCEDIR bonificacions a la quota d’Icio i exempcions a la taxa
urbanística del mes de febrer de 2023. Exp.2023E062000079
TERRITORI I SEGURETAT CIUTADANA
13è.- ESMENAR l’error material de l’acord de pròrroga del contracte
administratiu del servei de neteja dels edificis i dependències municipals. Exp.
2020F035000016
14è.- APROVAR definitivament la modificació de l’ordenança sobre publicitat
visible i el text consolidat de la normativa. Exp. 2022C007000008
15è.- APROVAR el conveni de col·laboració per l’ús compartit de les
instal·lacions de la Comissaria. Exp. 2023Z009000002
16è.- PRECS I PREGUNTES

2n.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i
publicar la present resolució al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament.

3r.- INFORMAR als regidors que poden consultar la documentació i els expedients
d’aquesta sessió a través de l’ordre del dia amb enllaços que se’ls proporciona.»

Latest Posts

spot_img

un xic de tot