Dimarts, juny 25, 2024
spot_imgspot_imgspot_img

La Última

9 espècies d’amfibis al Ter

En les finques en custòdia gestionades pel Consorci del Ter hi ha presència de fins a 9 espècies d’amfibis 

En l’últim any s’ha realitzat un seguiment amb tres campanyes de mostreig a la primavera i una a la tardor per cobrir tot l’espectre fenològic de les espècies 

El Consorci del Ter va encarregar un seguiment de les poblacions d’amfibis que habiten a l’espai Xarxa Natura 2000 “Riberes del Baix Ter” (ES5120011) entre Sant Julià de Llor i Jafre i al “Sistema Transversal Català” (ES5110005) a Ripoll, posant especial atenció als espais en custòdia de l’organisme. Aquest l’ha portat a terme Sorelló, Estudis al Medi Aquàtic. Hem de tenir en compte que els amfibis són el grup de vertebrats més amenaçats a escala global per diverses causes. La destrucció i fragmentació d’hàbitats és una de les principals causes del seu declivi, així com les espècies invasores, la contaminació i els atropellaments, entre d’altres problemàtiques. A Catalunya aquest grup animal utilitza punts d’aigua de diferents tipus per reproduir-se. Entre aquests tipus es troben els hàbitats aquàtics associats a rius permanents com el Ter: basses i aiguamolls de diferents superfícies i fondàries situats a les ribes. 

L’estudi ha inclòs un seguiment estandarditzat de les poblacions d’amfibis que habiten en cinc espais en custòdia fluvial del Consorci del Ter, però també s’han fet prospeccions inicials d’amfibis en quatre altres finques per a una possible futura custòdia d’aquests espais i s’han proposat mesures de conservació pertinents dels espais per a potenciar i recuperar les poblacions d’amfibis. Per tal d’obtenir dades el màxim de representatives s’han fet tres campanyes de mostreig a la primavera (entre març i juliol) i una campanya de mostreig a la tardor (octubre), als espais amb acord de custòdia, per a cobrir l’espectre fenològic de totes les espècies. Als espais sense acord de custòdia s’ha fet una campanya de mostreig, prospecció inicial, a la primavera. El seguiment ha tingut en compte tant els individus adults com les larves. S’han establert diferents mètodes de prospecció per a una correcta detecció de les diferents espècies. Pel anurs adults es realitzen escoltes nocturnes de cants i transsectes. I pels urodels i per les larves es mostregen les masses d’aigua amb el salabre seguint estrictament els protocols de bioseguretat. 

Al conjunt de les 9 localitats mostrejades l’any passat s’ha detectat una riquesa de fins a nou espècies d’amfibis: 7 anurs i 2 urodels. D’aquestes espècies se n’han detectat 8 a les localitats incloses a l’espai “Riberes del Baix Ter” i 5 a la finca El Roig “Sistema Transversal Català. La granota verda (Pelophylax perezi), juntament amb la granota pintada (Discoglossus pictus) han estat les espècies més presents a l’àrea d’estudi. Les espècies detectades a través del cant han estat la reineta (Hyla meridionalis), la granota verda i el tòtil (Alytes almogavarii). El gripau corredor (Epidalea calamita) s’ha observat majoritàriament recorrent els transsectes. El gripau comú (Bufo spinosus) i la salamandra (Salamandra salamandra) s’han detectat als transsectes o en morfologia larvària als punts de mostreig. El tritó palmat (Lissotriton helveticus) s’ha detectat als mostrejos nocturns mitjançant l’observació directa d’adults a l’aigua i a partir de la captura amb salabre d’adults i larves durant els mostrejos diürns. A la localitat del Roig de Ripoll s’ha detectat una espècie, granota roja (Rana temporaria) amb requeriments de clima eurosiberià que només ha aparegut en aquesta zona i en baix nombre. 

Latest Posts

spot_img

un xic de tot