Dimarts, maig 21, 2024
spot_imgspot_img
spot_imgspot_img

La Última

Ordre del dia Ple Municipal Salt 15 d’abril de 2024

1r.- CONVOCAR sessió ordinària del Ple municipal que tindrà lloc el proper dia 15
d’abril de 2024, a les 19:00 hores a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Salt, amb el següent

ORDRE DEL DIA

1. APROVAR l’acta del ple ordinari de 18 de març de 2024.
2. SORTEIG dels membres de mesa per a la celebració de les eleccions al Parlament de Catalunya de 12 de maig de 2024. Exp. 2024L020000001.
3. DONAR compte dels decrets de l’Alcaldia i Regidoria delegada del mes de març de 2024.
4. DONAR compte del decret de l’Alcaldia núm. 2024LLDA000870, de data 8 de març de 2024, de modificar la denominació de la regidoria d’Ensenyament. Exp. 2023A020000001.
5. DONAR compte del decret de l’Alcaldia núm. 2024LLD000892, de 12 de març de 2024, de comparèixer davant el Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona pel procediment abreujat núm. 4/2024, per la desestimació d’un recurs d’un preu públic. Exp. 2024F023000002.
6. DONAR compte del decret de l’Alcaldia núm. 2024LLDA000522, de 12 de febrer de 2024, de comparèixer davant del Jutjat Contenciós Administratiu 3 de Girona pel procediment abreujat 147/2023, per la desestimació d’una reclamació de responsabilitat patrimonial. Exp. 2023F023000006.
7. DONAR compte de l’informe d’intervenció resum dels resultats del control intern, en les seves modalitats de funció interventora i control financer exercici 2023. Exp. 2024E027000003.
8. APROVAR inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal. Exp. 2023C008000002.
9. APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball. Exp. 2024D0014000002.
10. APROVAR el Pla Local de Joventut pels anys 2024-2027. Exp. 2024H063000001.

CONTROL DE L’ACTIVITAT DEL GOVERN:

11. MOCIÓ del grup municipal PSC-CP per a l’establiment d’un pla de manteniment i millora dels parcs infantils al municipi. Exp. 2024A034000014.
12. DONAR per assabentat de la renúncia de la regidora Cristina Sibina Nogué, regidora del grup municipal d’IPS-CUP. Exp. 2023A020000001.
13. PRECS I PREGUNTES.

2n.- NOTIFICAR la present resolució als membres regidors del Ple de la corporació i publicar la present resolució al Tauler d’Edictes de l’Ajuntament.

3r.- INFORMAR als regidors que poden consultar la documentació i els expedients d’aquesta sessió a través de la “carpeta del regidor” i documentació annexa enviada per correu electrònic.

Latest Posts

spot_img
spot_img

un xic de tot