Dimecres, abril 17, 2024
spot_imgspot_img

La Última

Ple Municipal de Salt del 29 de maig de 2017

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 29 DE MAIG DE 2017

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 29 de maig de 2017 a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 24 d’abril (04/2017).
2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes d’abril de 2017.
3r.- DONAR COMPTE del recurs de cassació número 2540/2015 del Tribunal Suprem, sala del Contenciós-Administratiu, secció quarta de la sentència número 783/2017 interposat per l’Ajuntament de Bescanó, sobre delimitació de termes municipals. Exp. 1015/2012
4t.- DONAR COMPTE dels acords que ha adoptat la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dels nomenaments del jutge de pau titular i substitut de Salt. Exp. Exp. 2016F012000001
5è.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 2 de maig de 2017 d’acceptar la donació de documentació a l’arxiu municipal. Exp. 2017C036000001.
6è.- DONAR COMPTE de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del primer trimestre 2017. Exp. 2017E026000003
7è.- DONAR COMPTE del període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2017. Exp. 2017B017000007
8è.- DONAR COMPTE de l’informe de Tresoreria corresponent del primer trimestre de 2017 previst a l’article 4.3 de la llei 5/2010 de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre. Exp. 2017B017000006
9è.- INFORMACIÓ sobre l’estat de desenvolupament urbanístic del Sector sud.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

10è.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2017. Exp. 2017L009000001
11è.- ALTERAR la qualificació jurídica i desafectar com a bé de domini públic una finca de 900 m2 situada al c/ Pla de Salt, i CEDIR gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la finca per destinar-la a la construcció i posada en funcionament d’un Institut d’Educació Secundària. Exp. 979/2015
12è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 5 de maig de 2017 de concedir bonificacions a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000040
13è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres a la Comunitat de Propietaris Miguel de Cervantes, 79. Exp. 2017E062000043.
14è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000044
15è.- DEROGAR parcialment l’Ordenança Fiscal número 30 i APROVAR inicialment l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per l’estacionament limitat de vehicles a la via pública i a l’aparcament vigilat de la zona hospitalària. Exp. 2017C007000002
16è.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’ajuntament corresponent a factures de l’empresa Vodafone España, SAU de serveis prestats en el 2011. Exp. 2017E015000025.
17è.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 02/2017 de Ple. Exp. 2017E022000002
18è.- APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball per l’any 2017. Exp. 2017C014000001
19è.- APROVAR inicialment la modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2017. Exp. 2017D011000001

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

20è.- APROVAR provisionalment la modificació puntual del PGOU 2/16 del Parc del Ter, Hortes i Deveses de Salt. Exp. 2016S009000002
21è.- APROVAR provisionalment la modificació del Pla Especial urbanístic del sector SNU-1 de sòl no urbanitzable, del Parc del Ter, Hortes i Deveses de Salt. Exp. 542/2014
22è.- APROVAR provisionalment la modificació del Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric .Exp. 1038/2015

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

23è.- MOCIÓ dels grups municipals ERC, IPS-CUP, CiU, PSC-CP, PxC, C’s i els regidors no adscrits per a la supressió de barreres arquitectòniques. Exp. 2017A0340000028
24è.- MOCIÓ del grup municipal C’s per una diada de Sant Jordi de tots i totes. Exp. 2017A034000037
25.- MOCIÓ del grup municipal PSC-CP per una diada de Sant Jordi de tots i totes. Exp. 2017A034000038
26.- MOCIÓ del grup municipal PSC-CP per exigir un salari de referència. Exp. 2017A034000039

27è.- PRECS I PREGUNTES

Latest Posts

spot_img

un xic de tot