ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 29 DE MAIG DE 2017

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 29 de maig de 2017 a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 24 d’abril (04/2017).
2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes d’abril de 2017.
3r.- DONAR COMPTE del recurs de cassació número 2540/2015 del Tribunal Suprem, sala del Contenciós-Administratiu, secció quarta de la sentència número 783/2017 interposat per l’Ajuntament de Bescanó, sobre delimitació de termes municipals. Exp. 1015/2012
4t.- DONAR COMPTE dels acords que ha adoptat la Comissió de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dels nomenaments del jutge de pau titular i substitut de Salt. Exp. Exp. 2016F012000001
5è.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 2 de maig de 2017 d’acceptar la donació de documentació a l’arxiu municipal. Exp. 2017C036000001.
6è.- DONAR COMPTE de l’execució trimestral del pressupost de la corporació del primer trimestre 2017. Exp. 2017E026000003
7è.- DONAR COMPTE del període mig de pagament a proveïdors del primer trimestre de 2017. Exp. 2017B017000007
8è.- DONAR COMPTE de l’informe de Tresoreria corresponent del primer trimestre de 2017 previst a l’article 4.3 de la llei 5/2010 de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre. Exp. 2017B017000006
9è.- INFORMACIÓ sobre l’estat de desenvolupament urbanístic del Sector sud.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

10è.- APROVAR la revisió anual del Padró Municipal d’Habitants a 1 de gener de 2017. Exp. 2017L009000001
11è.- ALTERAR la qualificació jurídica i desafectar com a bé de domini públic una finca de 900 m2 situada al c/ Pla de Salt, i CEDIR gratuïtament a favor de la Generalitat de Catalunya el domini de la finca per destinar-la a la construcció i posada en funcionament d’un Institut d’Educació Secundària. Exp. 979/2015
12è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 5 de maig de 2017 de concedir bonificacions a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000040
13è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres a la Comunitat de Propietaris Miguel de Cervantes, 79. Exp. 2017E062000043.
14è.- CONCEDIR una bonificació a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000044
15è.- DEROGAR parcialment l’Ordenança Fiscal número 30 i APROVAR inicialment l’Ordenança Fiscal reguladora de la taxa per l’estacionament limitat de vehicles a la via pública i a l’aparcament vigilat de la zona hospitalària. Exp. 2017C007000002
16è.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdits de l’ajuntament corresponent a factures de l’empresa Vodafone España, SAU de serveis prestats en el 2011. Exp. 2017E015000025.
17è.- APROVAR inicialment la modificació de crèdit 02/2017 de Ple. Exp. 2017E022000002
18è.- APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball per l’any 2017. Exp. 2017C014000001
19è.- APROVAR inicialment la modificació de la plantilla de personal de l’exercici 2017. Exp. 2017D011000001

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

20è.- APROVAR provisionalment la modificació puntual del PGOU 2/16 del Parc del Ter, Hortes i Deveses de Salt. Exp. 2016S009000002
21è.- APROVAR provisionalment la modificació del Pla Especial urbanístic del sector SNU-1 de sòl no urbanitzable, del Parc del Ter, Hortes i Deveses de Salt. Exp. 542/2014
22è.- APROVAR provisionalment la modificació del Pla Especial de protecció del patrimoni arquitectònic i elements d’interès històric .Exp. 1038/2015

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

23è.- MOCIÓ dels grups municipals ERC, IPS-CUP, CiU, PSC-CP, PxC, C’s i els regidors no adscrits per a la supressió de barreres arquitectòniques. Exp. 2017A0340000028
24è.- MOCIÓ del grup municipal C’s per una diada de Sant Jordi de tots i totes. Exp. 2017A034000037
25.- MOCIÓ del grup municipal PSC-CP per una diada de Sant Jordi de tots i totes. Exp. 2017A034000038
26.- MOCIÓ del grup municipal PSC-CP per exigir un salari de referència. Exp. 2017A034000039

27è.- PRECS I PREGUNTES

Article anteriorSalt Motor Fest 2017
Article següentSalt ha abandonat les fumigacions per lluitar contra les plagues d’insectes

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí