Dimecres, abril 17, 2024
spot_imgspot_img

La Última

Ple Municipal del 19 de juny de 2017

Ple Municipal del 19 de juny de 2017

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 19 DE JUNY DE 2017

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia
19 de juny de 2017 a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:
1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 29 de maig de 2017 (05/2017).
2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de maig de 2017.
3r.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 29 de maig de 2017 d’acceptar la
donació de documentació a l’arxiu municipal. Exp. 2017C036000002
4t.- DONAR COMPTE del l’informe d’Intervenció de fiscalització plena posterior, control
financer i d’auditoria del 2015 de l’Ajuntament de Salt i entitats que en depenen. Exp.
732/2015.
5è.- DONAR COMPTE del seguiment de les mocions aprovades

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I
HABITATGE
6è.- APROVAR la modificació de l’article 22 de l’acord de condicions de treball del
personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Salt.
Exp. 2017D031000001.
7è.- APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball per l’any 2017. Exp.
2017D014000001
8è.- AUTORITZAR la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat professional privada de la
Sra. Joana Alsina i Cuadros. Exp. 2017D016000001.
9è.- AUTORITZAR la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat professional privada del
Sr. Salvador Castro García de la Vega. Exp. 2017D016000003
10è.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdit número 02/2017_REC. Exp.
2017E015000027.
11è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu prevista a la llei
50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp.
20160036000049.
12è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu prevista a la llei
50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp.
20160036000052.

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
13è.- PRORROGAR el contracte per la recollida de fracció de rebuig dels residus municipals
i neteja viària, amb l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA. Exp.
1103/2007.
14è.- APROVAR inicialment el reglament del Taxi de Salt. Exp. 2017C006000001.

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN
15è.- MOCIÓ presentada pels regidors no adscrits en relació a la sentència relativa a
l’impost de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. 2017A034000041.
16è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Canviem Salt per a l’impuls de la participació
política directa en el municipi de Salt. Exp. 2017A034000047
17è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Ciutadans per tal d’establir la celebració
anual d’un ple extraordinari per a debatre l’estat del municipi. Exp. 2017A034000048
18è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Ciutadans sol·licitant la supressió de les
aules prefabricades «no més barracons a Salt». Exp. 2017A034000049

19è.- PRECS I PREGUNTES

Latest Posts

spot_img

un xic de tot