Ple Municipal del 19 de juny de 2017

ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 19 DE JUNY DE 2017

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia
19 de juny de 2017 a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:
1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 29 de maig de 2017 (05/2017).
2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de maig de 2017.
3r.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 29 de maig de 2017 d’acceptar la
donació de documentació a l’arxiu municipal. Exp. 2017C036000002
4t.- DONAR COMPTE del l’informe d’Intervenció de fiscalització plena posterior, control
financer i d’auditoria del 2015 de l’Ajuntament de Salt i entitats que en depenen. Exp.
732/2015.
5è.- DONAR COMPTE del seguiment de les mocions aprovades

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I
HABITATGE
6è.- APROVAR la modificació de l’article 22 de l’acord de condicions de treball del
personal funcionari i del conveni col·lectiu del personal laboral de l’Ajuntament de Salt.
Exp. 2017D031000001.
7è.- APROVAR la modificació de la relació de llocs de treball per l’any 2017. Exp.
2017D014000001
8è.- AUTORITZAR la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat professional privada de la
Sra. Joana Alsina i Cuadros. Exp. 2017D016000001.
9è.- AUTORITZAR la compatibilitat per a l’exercici de l’activitat professional privada del
Sr. Salvador Castro García de la Vega. Exp. 2017D016000003
10è.- APROVAR el reconeixement extrajudicial de crèdit número 02/2017_REC. Exp.
2017E015000027.
11è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu prevista a la llei
50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp.
20160036000049.
12è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu prevista a la llei
50/1999 de Règim Jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp.
20160036000052.

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL
13è.- PRORROGAR el contracte per la recollida de fracció de rebuig dels residus municipals
i neteja viària, amb l’empresa Fomento de Construcciones y Contratas, SA. Exp.
1103/2007.
14è.- APROVAR inicialment el reglament del Taxi de Salt. Exp. 2017C006000001.

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN
15è.- MOCIÓ presentada pels regidors no adscrits en relació a la sentència relativa a
l’impost de valor dels terrenys de naturalesa urbana. Exp. 2017A034000041.
16è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Canviem Salt per a l’impuls de la participació
política directa en el municipi de Salt. Exp. 2017A034000047
17è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Ciutadans per tal d’establir la celebració
anual d’un ple extraordinari per a debatre l’estat del municipi. Exp. 2017A034000048
18è.- MOCIÓ presentada pel grup municipal Ciutadans sol·licitant la supressió de les
aules prefabricades «no més barracons a Salt». Exp. 2017A034000049

19è.- PRECS I PREGUNTES

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí