ORDRE DEL DIA DEL PLE ORDINARI DEL DIA 27 DE MARÇ DE 2017

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dilluns dia 27 de març de 2017 a les 20 hores, amb el següent ordre del dia:

1r.- APROVACIÓ de l’acta del ple ordinari del dia 27 de febrer (02/2017).

2n.- DONAR COMPTE de la relació de decrets aprovats del mes de febrer de 2017.

3r.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 15 de març de 2017 d’aprovació del Pla pressupostaria a mig termini de l’Ajuntament de Salt per al període 2018-2020. Exp. (2017B017000004)

4t.- DONAR COMPTE de l’informe de la Intervenció pel que fa al seguiment del Pla per a la reducció del deute. (Exp. 689/2014)

5è.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 1 de març de 2017 d’aprovar la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, del Decret de l’Alcaldia de data 9 de març de 2017 d’esmena del decret de la liquidació i el Decret d’Alcaldia de data 16 de març de 2017 d’una nova esmena de la liquidació. Exp. 2017E014000001.

6è.- DONAR COMPTE del Decret de l’Alcaldia de data 7 de març de 2017 d’acceptar la donació econòmica de l’empresa Mircat, SL, per destinar-la a la compra de gossos per a la unitat canina de l’Ajuntament. (Exp. 2017E049000001)

TERRITORI, SEGURETAT CIUTADANA I PROTECCIÓ CIVIL

7è.- APROVAR l’informe de data 14 de març de 2017 i el plànol núm. 3 de proposta de modificació de la zonificació del Mapa de Protecció envers la contaminació lumínica a Catalunya i traslladar el seu contingut a la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Exp. 2017Q060000001.

8è.- APROVAR inicialment la modificació de l’Ordenança municipal d’activitats de serveis. Exp. 2017C007000001.

9è.- SOL·LICITAR l’adhesió de l’Ajuntament a la Xarxa Local SITMUN-Girona (Sistema dInformació Territorial Municipal). Exp. 2017S050000001.

10è.- DECLARAR la validesa de l’acte licitatori i ADJUDICAR el contracte de subministrament a través d’arrendament de terminals homologats per a la Xarxa Rescat, a l’empresa BBVA Rènting, SA. Exp. 2016F041000002.

SERVEIS GENERALS I ECONÒMICS, SERVEIS A LES PERSONES, ACCIÓ SOCIAL I HABITATGE

11è.- MODIFICAR els preus públics del casal d’estiu municipal i aprovar el preu públic de l’hora d’acollida. Exp. 2017E06000001.

12è.- RESOLDRE les concurrències de situació especial d’interès municipal per a l’exercici 2017, per a la bonificació de l’IBI a diferents subjectes passius de pisos cedits a l’oficina d’habitatge per a lloguer social. Exp. 2016E062000031.

13è.- RESOLDRE les concurrències de situació especial d’interès municipal per a l’exercici 2017, per a la bonificació de l’IBI a diferents subjectes passius de pisos llogats a estudiants. Exp. 2016E062000032.

14è.- RATIFICAR el Decret de l’Alcaldia de data 14 de març de 2017 de concedir bonificacions a la quota tributària de l’Impost de Construccions, instal·lacions i obres. Exp. 2017E062000025.

15è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu per incompliment de la Llei 50/1999, de Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp. 20160036000039.

16è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu per incompliment de la Llei 50/1999, de Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp. 20160036000044.

17è.- IMPOSAR una sanció per una infracció de caràcter molt greu per incompliment de la Llei 50/1999, de Règim jurídic de la tinença d’animals potencialment perillosos. Exp. 20160032000005.

18è.- APROVAR el Pla de Sanejament Financer per a l’exercici 2017. Exp. 2017E014000002.

19è.- APROVAR inicialment el Pressupost Municipal i la Plantilla de Personal per a l’exercici de 2017. Exp. 2016E007000003.

CONTROL DE L’ACTIVITAT DE GOVERN

20è.- PRECS I PREGUNTES​

FER UN COMENTARI

Si us plau, introdueixi el seu comentari!
Si us plau, introdueixi el seu nom aquí