Dimecres, maig 29, 2024
spot_imgspot_img

La Última

El Govern habilita el teletreball per als empleats públics en aïllament preventiu a causa del COVID-19

  • El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública publica una Instrucció de mesures d’aplicació al personal de l’Administració de la Generalitat amb motiu del coronavirus SARS-CoV-2   
  • S’adopten mesures preventives i d’organització així com la necessitat que cada departament estableixi un Pla de Contingència per determinar el personal essencial per garantir la continuïtat del servei públic. Es permetrà que aquests efectius puguin acollir-se, de manera voluntària, al teletreball
  • També s’habilitarà el teletreball per aquells empleats públics que estiguin en aïllament preventiu i per als treballadors i treballadores de centres educatius o amb persones a càrrec, que hagin tancat


El Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública ha aprovat aquesta tarda una Instrucció sobre mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació al personal al servei de  l’Administració de la Generalitat de Catalunya. Les mesures s’han pres avui, una vegada s’ha entrat en fase d’alerta del pla PROCICAT per emergències associades a malalties emergents amb potencial risc, per tal de garantir el funcionament dels serveis públics i, alhora, preservar la salut dels treballadors i treballadores públiques.

A banda de mesures organitzatives i preventives, la instrucció estableix també l’obligatorietat d’aprovar Plans de Contingència per part de cada departament amb la voluntat d’identificar els serveis i les dotacions de personal essencials i necessaris per a garantir la continuïtat de la prestació del servei públic. Per aquest personal, s’habilitaran mesures de reorganització interna en règim de torns, horaris especials o teletreball.

Tanmateix s’habilita l’opció del teletreball per als treballadors i treballadores públics que estiguin en aïllament preventiu (confinament) declarat per les autoritats sanitàries.

També s’hi podran acollir, de manera voluntària, els treballadors de centres educatius o d’atenció de persones a càrrec que hagin hagut de tancar. Aquests empleats tindran l’opció de mesures de flexibilitat horària – que hauran de recuperar en el termini de sis mesos – o acollir-se al teletreball.

També podran teletreballar aquell personal afectat per la suspensió d’activitats del centre de treball on presten els seus serveis (educatius, assistencials o altres). S’habilitaran mecanismes de readaptació funcional per al personal afectat, bé sigui de manera presencial o bé en la modalitat de teletreball, els quals es concretaran en el pla de contingència departamental.

Mesures preventives i organitzatives:

La instrucció contempla mesures de caràcter preventiu i d’organització com ara: 

  • Formació: Se suspenen els cursos, jornades, congressos, seminaris, simposis i altres activitats de formació de caràcter presencial, així com altres actes i presentacions, organitzats pels departaments i els seus organismes autònoms o pels centres de formació dels empleats públics de l’Administració de la Generalitat. S’exclou d’aquesta mesura l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Com alternativa a la formació presencial, es valorarà la possibilitat de realitzar aquesta utilitzant  l’ús de les tecnologies digitals. Els empleats públics s’abstindran d’assistir a qualsevol de les activitats formatives esmentades al paràgraf anterior organitzades per altres institucions, dins o fora de Catalunya.

  • Processos selectius: Es posposa la celebració de les proves selectives d’accés a l’ocupació pública durant la vigència de la instrucció. Excepcionalment, l’òrgan convocant podrà mantenir la celebració de proves selectives amb una participació prevista inferior a les 100 persones. En aquest cas, s’aplicaran les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries, entre d’altres, s’ha de garantir el manteniment d’una distància no inferior a 1 metre entre les persones aspirants.
  • Reunions: S’evitaran les reunions de treball de caràcter presencial, especialment aquelles que impliquin mobilitat de treballadors i treballadores. Les reunions es realitzaran les eines i solucions digitals corporatives de la Generalitat. (amb les eines). En el cas que esdevingui indispensable celebrar reunions presencials, es duran terme aplicant les mesures preventives establertes per les autoritats sanitàries, entre d’altres, s’ha de garantir una distància no inferior a 1 metre entre les persones assistents.
  • Viatges: Es posposen els viatges de treball, llevat d’aquells que siguin estrictament indispensables per a garantir la correcta prestació dels serveis públics.

Aquestes mesures són aplicables al personal d’Administració i Tècnic i al personal laboral que presta serveis a l’Administració de la Generalitat i als seus organismes autònoms, sens perjudici de les instruccions específiques que puguin dictar els departaments amb relació a col·lectius específics.

Les mesures previstes en aquesta instrucció han d’inspirar les que puguin adoptar-se respecte del personal que presta serveis en consorcis, fundacions i entitats de dret públic de la Generalitat de Catalunya.

Aquesta Instrucció té vigència indefinida fins a la seva derogació, revisió o modificació en funció de l’evolució de la situació epidemiològica i d’acord amb les instruccions o directrius de l’autoritat sanitària.

Font: Generalitat de Catalunya

Relacionat:

[Fancy_Facebook_Comments]

Latest Posts

spot_img

un xic de tot